Thông tin tuyển dụng việc làm trong nước
2 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
29/08/2021 190 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng gia công nhựa
31/01/2020 659 Trồng dưa lưới

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi