Công ty cổ phần thương mại và phát triển quốc tế IPM

引取先

POLUS

必要な書類
必要な準備

申し込み

応募
プログラム
技能実習生

問い合わせ

điện thoại
送信