Các đơn hàng làm việc tại nhật
100 việc làm
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp
số (84-4) 3 555 3980 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
06/03/2020 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng gia công nhựa
27/04/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
10/05/2021 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thực phẩm
28/04/2020 44 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng cà chua mini
02/11/2020 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giàn giáo
29/10/2020 46 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng làm đường
25/09/2020 44 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng chế biến thủy sản
24/09/2020 48 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng hànthanh gia cố
06/03/2020 41 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giấy gián tường
09/03/2020 40 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng cầu đường
24/03/2020 44 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng đào xới
19/03/2020 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng cốp pha
11/03/2020 0 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giàn giáo
10/04/2020 53 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng làm bánh mỳ
03/04/2020 44 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng vắt sữa bò
30/08/2020 35 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng xây dựng thanh gia cố
14/08/2020 136 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng giàn giáo
18/08/2020 44 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng đóng gói công nghiệp
20/08/2020 48 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng Tokutei
07/08/2020 93 Tuyển dụng TTS cho đơn hàng cốp pha

HỒ SƠ cần
chuẩn bị khi

Đăng ký

Tham gia
chương trình
Thực tập sinh

Tư vấn
qua
điện thoại
Gửi